Wie geht Wählen? Come si vota? Nasıl oy kullanılır? Jak głosujesz?

Deutsch

Die Wahlbenachrichtigung kommt mit der Post. Auf ihr steht die Adresse des zuständigen Wahllokals und wann es geöffnet hat. Außerdem informiert die Wahlbenachrichtigung darüber, wie die Briefwahl beantragt wird. Sollte die Wahlbenachrichtigung drei Wochen vor der Wahl nicht eingetroffen sein, kontaktieren sie das Wahlbüro Mannheim (Tel.: 0621/2939566).

Wählen im Wahllokal

Am Tag der Wahl (26.09.) können Sie in Ihrem Wahllokal wählen. Dort wird geprüft, ob Sie im Wählerverzeichnis stehen. Denken Sie daher daran, neben Ihrer Wahlbenachrichtigung auch Ihren Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. Im Wahllokal erhalten Sie den Stimmzettel. Zum Wählen gehen Sie dann in eine Wahlkabine. Wahlen sind geheim. Niemand darf zuschauen. Niemand darf überprüfen, ob Sie den Stimmzettel richtig ausgefüllt haben. Nur Sie wissen, wen Sie gewählt haben. Außerhalb der Wahlkabine werfen Sie den zusammengefalteten Stimmzettel in die Wahlurne.

Briefwahl geht auch

Wer nicht im Wahllokal wählen kann oder will, beantragt die Briefwahl. Das geht per Post oder über das Internet. Sie können auch jemanden fragen, der Ihnen helfen kann. Die Briefwahlunterlagen inklusive Anleitung bekommen Sie dann zugeschickt. Befolgen Sie genau die Anleitung und schicken den Wahlbrief spätestens drei Tage vor der Wahl kostenlos ab.

2 Kreuze auf dem Stimmzettel

Jeder Wähler hat bei der Bundestagswahl zwei Stimmen: die Erststimme für die Direktkandidatin/ Wahlkreisabgeordnete, die Mannheim am besten vertreten kann. Und die Zweitstimme für die jeweilige Partei. Sie haben die freie Wahl. Am Ende darf nichts außer den zwei Kreuzen auf dem Stimmzettel eingetragen sein, damit er gültig ist.

Italiano

Come si vota?

L’avviso elettorale

L’avviso elettorale arriverà per posta. Su di esso è riportato l’indirizzo del seggio elettorale responsabile e quando è aperto. L’avviso elettorale fornisce anche informazioni su come viene richiesto il voto postale. Se l’avviso elettorale non è arrivato tre settimane prima delle elezioni, contattare l’ufficio elettorale di Mannheim (Tel.: 0621/2939566).

Votare al seggio elettorale

Il giorno delle elezioni (26 settembre) puoi votare al tuo seggio elettorale. Lì verrà verificato se sei nelle liste elettorali. Quindi ricorda di portare con te la tua carta d’identità o il passaporto oltre alla notifica di voto.

Riceverai la scheda di voto al seggio elettorale. Quindi vai in una cabina elettorale per votare. Le elezioni sono segrete. Nessuno è autorizzato a guardare. Nessuno è autorizzato a controllare se hai compilato correttamente la scheda. Solo tu sai per chi hai votato. Fuori dalla cabina elettorale, metti la scheda elettorale nell’urna.

È possibile anche il voto postale

Chi non può o non vuole votare al seggio elettorale fa domanda per il voto postale. Puoi farlo per posta o via Internet. Puoi anche chiedere a qualcuno che ti può aiutare.

Ti verranno quindi inviati i documenti di voto per posta comprese le istruzioni. Segui attentamente le istruzioni e invia gratuitamente la lettera di voto almeno tre giorni prima delle elezioni.

2 croci sulla scheda elettorale

Ogni elettore ha due voti nelle elezioni federali: il primo voto per il candidato diretto / membro del collegio elettorale che Mannheim può rappresentare al meglio. E il secondo voto per il rispettivo partito. Hai la scelta. Alla fine sulla scheda elettorale non devono essere inserite nient’altro che le due croci perché sia ​​valida.

Türk

Nasıl oy kullanılır?

Seçim bildirimi

Seçim bildirimi posta yoluyla gelir, üzerinde yetkili seçim bürosunun adresi ve hangi saatlerde açık olduğu yazar. Ayrıca, seçim bildirimi mektup yoluyla oy kullanma başvurusu hakkında bilgiler içerir. Seçimlerden üç hafta öncesinde seçim bildirimi gelmemesi durumunda, Mannheim seçim bürosu ile iletişime geçiniz (Tel.: 0621/2939566).

Seçim mahalinde oy vermek

Seçim günü (26.09.) kendi seçim mahalinizde oyunuzu kullanabilirsiniz. Orada seçmen kaydınız kontrol edilecektir. Lütfen gelirken seçim bildiriminiz dışında kimlik veya pasaportunuzu da getirmeyi unutmayın.

Seçim mahalinde size oy pusulası verilecektir. Sonra oy kullanmak için oy kabinine gideceksiniz. Oylar gizli bir şekilde kullanılır. Kimsenin bakmasına izin verilmez. Kimse oy pusulasını doğru bir şekilde doldurduğunuzu kontrol edemez. Sadece siz kime oy verdiğinizi bileceksiniz. Oy kabini dışında bulunan oy sandığına katlanmış oy pusulasını atınız.

Mektup yoluyla oy kullanmak da mümkün

Oy mahaline gidemeyen veya gitmek istemeyenler mektup yoluyla oy kullanmak için başvuru yapabilir. Bu işlem posta veya internet yoluyla yapılır. Bu konuda size yardımcı olabilecek birine de danışabilirsiniz.

Daha sonarasında tarafınıza mektupla oy kullanma evrakları ile kılavuz gönderilir. Kılavuzu takip edin ve mektupla kullandığınız oyunuzu seçimlerden en geç üç gün önceden ücretsiz olarak gönderin.

Oy pusulasının üzerinde 2 çarpı işareti

Her vatandaşın Federal parlamento seçimlerinde iki oy hakkı vardır: Mannheim’ı en iyi bir şekilde temsil edebilecek ilk oy doğrudan aday/ seçim bölgesi milletvekili ve ikinci oy ise ilgili parti için. Serbest seçim hakkına sahipsiniz. Neticede oy pusulasının geçerli olması için iki çarpı işareti dışında herhangi başka birşey içermemesi gerekir.

Polski

Jak głosujesz?

Powiadomienie o wyborach

Powiadomienie o głosowaniu zostanie wysłane pocztą. Na nim znajduje się adres właściwego lokalu wyborczego oraz czas jego otwarcia.

Powiadomienie o głosowaniu zawiera również informacje o sposobie wnioskowania o głosowanie korespondencyjne. Jeśli zawiadomienie o głosowaniu nie dotarło na trzy tygodnie przed wyborami, skontaktuj się z biurem wyborczym Mannheim (Tel.: 0621/2939566).

Głosowanie w lokalu wyborczym

W dniu wyborów (26 września) możesz głosować w swoim lokalu wyborczym. Tam sprawdzi się, czy jesteś na liście wyborców. Pamiętaj więc, aby oprócz powiadomienia o głosowaniu zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport.

Kartę do głosowania otrzymasz w lokalu wyborczym. Następnie udaj się do kabiny do głosowania, aby zagłosować. Wybory są tajne. Nikt nie może oglądać. Nikt nie może sprawdzić, czy poprawnie wypełniłeś kartę do głosowania. Tylko ty wiesz, na kogo głosowałeś. Poza kabiną do głosowania włóż złożoną kartę do głosowania do urny wyborczej.

Możliwe jest również głosowanie korespondencyjne

Każdy, kto nie może lub nie chce głosować w lokalu wyborczym, ubiega się o głosowanie korespondencyjne. Możesz to zrobić pocztą lub przez Internet. Możesz też zapytać kogoś, kto może ci pomóc.

Następnie otrzymasz pocztą dokumenty do głosowania wraz z instrukcjami. Postępuj zgodnie z instrukcjami i wyślij list wyborczy bezpłatnie co najmniej trzy dni przed wyborami.

2 krzyże na karcie do głosowania

Każdy wyborca ​​ma dwa głosy w wyborach federalnych: pierwszy głos na bezpośredniego kandydata / członka okręgu wyborczego, którego Mannheim może najlepiej reprezentować. I drugi głos na odpowiednią partię. Ty masz wolny wybór. Na koniec, aby karta była ważna, należy wpisać tylko dwa krzyże.